Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla osoby wskazanej przez kontrahenta do realizacji umowy z EPC Projekt S.A.

Respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest EPC Projekt S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Przemysłowej 25a, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Z administratorem danych osobowych w sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się :

a)  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 25a, 97-300 Piotrków Tryb
b)  poprzez email: biuro@epcprojekt.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane będziemy przetwarzać w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),
2. przesyłania ofert, informacji handlowych i marketingu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3. wypełniania obowiązków podatkowo rozliczeniowych i księgowo-sprawdzeniowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym prowadzenia windykacji należnych nam roszczeń, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
5. jak również w celach prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki, raportowanie i cele archiwalne (dowodowe).

III. Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą :
1. upoważnieni pracownicy oraz personel EPC Projekt S.A.;
2. nasi dostawcy oraz firmy współpracujące z nami czyli podmioty, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, (podmiotom odpowiedzialnym za: obsługę Klienta, rozpatrywanie reklamacji, działania marketingowe, sprzedaż usług, działania windykacyjne, spedycję);
3. podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz organy administracji publicznej.

IV. Okres przechowywania danych.

Państwa dane są przechowywane w związku z celami wymienionymi powyżej w związku z tym dane będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VI. Informacja o wymogu i dobrowolności podania danych osobowych
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania tych danych administrator może odmówić realizacji działań (wykonania umowy) objętych zakresem zgody.

VII. Rodzaj/kategorie danych osobowych

Podstawowe dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy (m.in. imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu).

VII. Źródło pochodzenia danych
Otrzymaliśmy Państwa dane od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę, w związku ze wskazaniem przez podmiot, którego są państwo reprezentantem lub który wskazał Państwa jako osobę do współpracy w związku z celami określonymi powyżej.